Zimowy Obóz Karkonoski

4-7 lutego 2021

Zainteresowany udziałem w obozie?

Wyślij do nas zgłoszenie wypełniając poniższy formularz.

Regulamin organizacji obozów Stowarzyszenia Poco Loco Adventure
§ I
Postanowienia wstępne
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Obozów, których Organizatorem jest Stowarzyszenie Poco Loco Adventure z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Stefana Batorego 18/39, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Poznania XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000246809, NIP: 7781432843, REGON: 300198441, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie organizacji Obozów i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji lub poinformuje uczestnika obozu w korespondencji elektronicznej.
3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Uczestnik: osoba fizyczna dokonująca rejestracji na obozu poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora/Wydarzenia,
Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w obozie,
Serwis: strona internetowa Organizatora znajdująca się pod adresem: www.ultramaratonkarkonoski.pl,
Obóz: wydarzenie organizowane przez Organizatora.
§ II
Rejestracja
1. Warunkiem przyjęcia na Obóz jest dokonanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.ultramaratonkarkonoski.pl/zgloszenie-oboz-biegowy/ oraz uiszczenie stosownej opłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem stosownej umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych reguł ustalonych przez Organizatora; powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za Obóz.
3. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Obozu o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.
5. Uczestnik lub Zamawiający wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z organizacją obozu. Osoba, która chce taką zgodę cofnąć, zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ultramaratonkarkonoski.pl.
6. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację za pomocą poczty elektronicznej będącą potwierdzeniem udziału.
§ III
Płatność
1. Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności zaliczki związanej z udziałem w Obozie niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia na obóz. Zaliczka wynosi 50% całkowitej kwoty należnej za uczestnictwo w obozie. Pozostałą część należy wpłacić przelewem nie później niż na 1 dzień przed planowaną datą Obozie.
2. Wpłat należy dokonać na konto Organizatora Stowarzyszenia Poco Loco Adventure z siedzibą w Poznaniu, osiedle Stefana Batorego 18/39, na rachunek bankowy o numerze: 37 1140 2004 0000 3502 7827 7708. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę obozu oraz nazwę obozu.
3. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Obozu.
§ IV
Rezygnacja z Obozu i reklamacje
1. Uczestnik lub Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Obozie i uzyskania zwrotu w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 30 dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą Obozu.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż ten wskazany w ust. 1 powyżej, zaliczka staje się bezzwrotna. W przypadku wcześniejszej wpłaty całej należności zwrócone zostanie tylko 50% kwoty.
3. W szczególności w związku ze stanami nadzwyczajnymi spowodowanymi szerzeniem się chorób zakaźnych, w przypadku nałożenia na uczestnika przez organy władzy publicznej obowiązku odbycia kwarantanny (izolacji społecznej), Uczestnik ma prawo do:
1) przeniesienia jego uczestnictwa w obozie (zaliczeniu dokonanej wpłaty) na inny termin – wspólnie ustalony z Organizatorem (w przyszłość Organizator przewiduje kolejne obozy),
2) odstąpienia od udziału w obozie i żądania zwrotu 50% uiszczonych kwot Organizatorowi z tytułu uczestnictwa w obozie.
3) odsprzedaży swojego miejsca na obozie innej osobie.
4. Zgłoszenia rezygnacji albo przeniesienia na inny termin należy dokonać na adres poczty elektronicznej biuro@ultramaratonkarkonoski.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
5. W przypadku braku uczestnictwa w Obozie i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Obozie zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu cennikiem.
6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ultramaratonkarkonoski.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane
a. oznaczenie Uczestnika, lub Zamawiającego – imię, nazwisko (firma), adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy;
b. przedmiot reklamacji;
c. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. W przypadku konieczności wydłużenia wskazanego terminu Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
9. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.
10. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego.
§ V
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności Uczestników i Zamawiających.
2. Za zgodą dysponentów zebranych danych osobowych informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora.
3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i prawem powszechnie obowiązującym służącymi ochronie poufności informacji.
4. Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć (oraz inne oświadczenia) składając oświadczenie do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ultramaratonkarkonoski.pl
5. Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Organizator zleca wykonanie usług w imieniu i na swoją rzecz.
§ VI
Odpowiedzialność Uczestników i zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Podczas Obozów Organizator może sporządzać dokumentację fotograficzną oraz utrwalić ich przebieg za pomocą środków utrwalających obraz i dźwięk dla celów własnych, w tym celów promocyjnych.
3. Uczestnictwo w Obozach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można cofnąć najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Obozu za pomocą oświadczenia skierowanego do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ultramaratonkarkonoski.pl.
4. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody, a w szczególności za zniszczony sprzęt używany w trakcie Obozu.
§ VII
COVID
1. W obozie mogą brać tylko te osoby, które spełniają poniższe kryteria bezpieczeństwa epidemiologicznego:
- Nie są zakażone wirusem SARS-COV-2.
- Nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
- W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Poco Loco Adventure u Uczestnika wystąpią objawy zakażenia COVID-19, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora.

2. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest to wypełnienia stosownego formularza COVID-19, potwierdzając powyższe kryteria.

3.W hotelu w częściach wspólnych należy mieć zawsze założoną maseczkę (z wyłączeniem posiłków) oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa ustanowionych przez dany obiekt. Przez wejściem do części wspólnych oraz po wejściu do budynku należy zawsze zdezynfekować ręce.

§ VIII
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Obozu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Akceptacja Regulaminu Obozu stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów internetowych Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 roku.